แบบเรียนสำเร็จรูป เรื่องวัสดุรอบตัวเรา

หัวข้อรายงาน : รายงานการพัฒนาและการใช้ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้รายงาน : นายวิสิทธิ์ เตาฟิก
ปีการศึกษา : ปีการศึกษา 2551
บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาและการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80 เปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูปและประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านเนิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 คน ทำการทดลองโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องวัสดุรอบตัวเรา จำนวน 6 เล่ม แบบแผนการทดลองเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน (One Group Pretest Posttest Design ) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวัสดุรอบตัวเรา จำนวน 6 เล่ม แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยการหาค่า IOC แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องวัสดุรอบตัวเรา สถิติที่ใช้ในการทดลอง สถิติพื้นฐานคือ ค่าเฉลี่ย(µ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( ) ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนสำเร็จรูปได้แก่ IOCการหาค่าความยากง่าย ( P) ค่าอำนาจจำแนก( r) ค่าความแปรปรวน ( ) ค่าความเชื่อมั่น ( KR20) การหาประสิทธิภาพ E1/E2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้บทเรียนสำเร็จรูป t – test ( Dpendent Sample)และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้ลิเคอร์ท ( Liket rating scale )
ผลการพัฒนาปรากฏว่าได้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ที่มีประสิทธิภา85.50/83.00มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01.และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป มีค่าเฉลี่ย 4.78 ซึ่งมีค่าระดับเหมาะสมมากที่สุด